Europeisk kongress om gerontologi och geriatrik

International Association of Gerontology and Geriatrics – European Region
håller kongress i Göteborg 23-25 maj

Kongressens tema är “Förmåga att åldras – från cell till samhälle”. Temat betonar vår förmåga att utföra handlingar för att nå värdefulla mål inom makro-, meso- och mikrokontexten.

Mer information finns på  IAGG-ER 2019

Comments ( 0 )

Årsmöte 2019

ICSW Sverige var samlade till årsmöte den 26. mars. Förutom val och fyllnadsval och sedvanliga årsmötespunkter /se protokoll från årsmötet/ fick vi lyssna till doktorand Axel Ågren, som höll en intressant föreläsning kring temat “äldres ensamhet – en epidemi? Mediebilder, föreställningar och utpekandet av ansvar.” Denna bygger på forskningsrapporten “Loneliness among older people in the Swedish media”.

Axel Ågren skriver: “Känslan att höra till eller inte höra till andra människor ses vanligen som en nödvändig och universell del av mänsklig existens. Hur ensamhet förstås och talas om skiljer sig beroende på det historiska, kulturella och samhälleliga sammanhanget. För närvarande förekommer engagerade diskussioner om ensamhet bland äldre i den svenska pressen. Konstruktioner inom massmedia och i denna licentiatavhandling-press-press har visat sig ha ett signifikant inflytande på hur äldre människor bl.a utvärderar sitt eget liv”.

Föreläsningen ledde till ett kort men intressant rundabordssamtal om äldres ensamhet och deltagarnas tankar och erfarenheter kring temat.

Under punkten Verksamhetsplan 2019, delade styrelsen med sig till årsmötet vad organisationen kommer att fokusera på under verksamhetsåret. Dessa fokusområden kommer att ha sin utgångspunkt i FN:s agenda 2030 avseende hållbara mål. Denna agenda är en betydelsefull vägledning för hur ICSW väljer att prioritera sina övergripande insatser i världen, varav ICSW Sverige vill utgöra en aktiv del.

Den svenska delen av organisationen har till ändamål att vara en mötesplats till att utveckla kunskap i socialpolitiska frågor, social välfärd och socialt arbete. Med det som grund är ICSW Sveriges grundläggande uppgift att fungera som en plattform för utbyte av kunskap och erfarenheter mellan organisationer.

Under 2019 kommer styrelsen väcka intresse för och inbjuda till medlemskap, genom adekvata gästföreläsare och aktuella ämnen och därmed stärka organisationens position som en viktig aktör i den socialpolitiska debatten. Det kommer att inbjudas till sociala plattformsmöten och expertseminarium.

Genom arbetet med att ta fram en ny hemsida som kommer att lanseras under året blir också organisationen mer synlig i sin rapportering. Det kommer också att arrangeras aktiviteter i Norden, i Europa och Globalt som kommer att rapporteras om bland annat på hemsidan

Comments ( 0 )

Konferens: Vård efter behov ‒ hur svårt ska det vara?

Välkommen till den 10:e Nationella prioriteringskonferensen!
Ämne: Vård efter behov ‒ hur svårt ska det vara?

Prioriteringskonferensen är en mötesplats för dig som arbetar med prioriteringar inom hälso- och sjukvård på ett eller annat sätt och ett forum för kunskapsutbyte.

Plats: City Conference Centre Stockholm
Tid: 19-21 november 2019

Läs mer på prioriteringskonferensens webbplats

Comments Off on Konferens: Vård efter behov ‒ hur svårt ska det vara?

Inbjudan till Forskningssymposium

Välkommen att delta vid 2019 års nationella FORSA symposium på temat:

Social förändring – (o)lika villkor.

12-13 mars 2019 i Norrköping.

Vid detta symposium välkomnar vi alla som vill diskutera och utbyta erfarenheter kring (o)lika villkor i vid bemärkelse, då fokus kommer vara på levnadsvillkor och villkor för personer som är verksamma inom det sociala arbetets fält.

Symposiet inleds, 12 mars, med visning av filmen kritikerrosade och fyrfaldige Guldbaggevinnande filmen Goliat som efterföljs av samtal med medverkande skådespelare. Efter filmvisning och samtal bjuds det på enklare middag och mingel.

Dag 2, 13 mars, består av plenarföreläsare med:

Hans Swärd som mottog FORSA-priset 2018, Magnus Dahlstedt ”Sveriges styvbarn: Förorten, ojämlikheten och ett socialt arbete i tiden”.

Marie Wetter och Linn Karlsson ”Långvarigt ekonomiskt bistånd – när deltagarens behov av stöd får råda. Erfarenheter från ett samverkansprojekt mellan Linköpings kommun, Motala kommun och Europeiska socialfonden”.

Utöver detta kommer 20 presentationer hållas utifrån erfarenheter från forskning och praktik inom socialt arbete. Socialvetenskaplig tidskrift, SSR, Byrån mot diskriminering och Studentlitteratur ställer ut.

FORSA riks årsmöte hålls 12 mars, kl 16.15-17.45, Cnema, Norrköping

Läs vidare om FORSA symposium: Social förändring – (o)lika villkor.

FORSA – Förbundet för forskning i socialt arbete

Comments ( 0 )

Letter from ICSW President

Världspresidenten ICSW Eva Holmberg Herrström, skriver en hälsning till alla medlemmar globalt.

Eva skriver om glädjen med att tillhöra en global rörelse och  hur den återspeglas genom de olika traditioner och kulturer i medlemsorganisationerna runt om i världen. Trots olikheter och skillnader så är de grundläggande behoven och rättigheterna desamma och vi kan se hur mänskliga rättigheter för vissa grupper i vissa länder är starkt hotade. Detta genom nationalistiska strömningar i många länder och ekonomiska besparingar.
Men det finns proteströrelser och individer som kämpar för bättre villkor. Det individuella engagemanget kan göra stor skillnad på bred front.

Läs hela Letter to members from ICSW President

Comments ( 0 )