Medlemsorganisationerna

AkademikerfSSR 2015 C CMYK
Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund.
Vi är det fackliga yrkesförbundet för 68 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare. Medlemmarna arbetar i såväl offentlig som privat sektor. Många är också egenföretagare eller chefer. Akademikerförbundet SSR är det fjärde största förbundet i SACO.

Attendo IOF:s logotypAttendo IOF är Sveriges ledande privata företag inom socialtjänstens individ och familjeomsorg med 20 olika verksamhetsområden. Det innebär att vi kan samordna olika behandlingsinsatser mellan våra olika verksamhetsgrenar, i syfte att alltid hitta bästa möjliga lösning för varje enskild klient.

CIF-Swedens logotypCIF-Sweden, svenska avdelningen av Council of International Fellowship, är en ideell organisation som verkar för ett internationellt utbyte mellan socialarbetare, fritidsledare och speciallärare. Vi förmedlar program för professionellt och kulturellt utbyte till ett 20-tal länder och arrangerar själva ett i Sverige. De flesta programmen pågår 3 till 6 veckor, men enstaka kortare och längre finns.

European Anti Poverty Network (EAPN), Sveriges logotypEAPN Sverige är en självständig del av det europeiska nätverket European Anti Poverty Network, EAPN. Vi arbetar för att bryta isolering och utanförskap,  att uppmärksamma fattigdom och socialt utanförskap och att alla medborgare i Europa skall ha samma rättigheter och kunna delta i samhället på lika villkor.

Frälsningsarméns logotyp

Frälsningsarmén

Frälsningsarmén är en kristen kyrka som är känd för sitt sociala arbete. För oss är omsorgen om hela människan en central del i vår tro och verksamhet.
Vi har valt att arbeta på bred front för att hjälpa den som har det svårt och arbetar med vuxna missbrukare, barn- och ungdom i riskzon, familjestödjande verksamheter, utsatta kvinnor och äldreomsorg. Vårt arbete utförs både med öppna insatser och institutionsvård.

Föreningen Sveriges Socialchefers logotypFöreningen Sveriges Socialchefer är en oberoende socialpolitisk förening som verkar för utveckling och nyskapande inom den svenska välfärden. De drygt 500 medlemmarna är ledare inom socialtjänsten och närliggande verksamheter.

Socialstyrelsens logotypSocialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet och har en mycket bred verksamhet som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och epidemiologi.

Stiftelsen Allmänna barnhusets logotypStiftelsen Allmänna Barnhuset (Children´s Welfare Foundation Sweden) arbetar för att stärka barn i utsatta livssituationer. Vi ger stöd till forskning, driver egna utvecklingsprojekt, ordnar konferenser och seminarier samt ger ut böcker och rapporter. Vår vision är att barn som lever i utsatta livssituationer ges samma möjligheter som andra barn till goda uppväxtvillkor.

Svensk Kuratorsförenings logotypSvensk Kuratorsförening är en ideell och obunden yrkesförening och ett nationellt forum för kuratorer (socionomer) inom hälso-och sjukvård. Varje år arrangerar Svensk Kuratorsförening utbildnings- och nätverksdagar för kuratorer (socionomer) inom hälso- och sjukvården, där aktuella ämnen presenteras.

Verdandis logotypVerdandi är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation, som arbetar för social rättvisa och ett alkoholskadefritt samhälle, genom opinionsbildning och praktisk verksamhet. Verdandi bedriver t.ex. kamratstödjande verksamhet och arbetar med sociala företag, boendestöd, sysselsättning för arbetslösa, ungdomsverksamhet och utbildningsinsatser.

Vårljus logotypVårljus är ett företag som ägs av 25 kommuner i Stockholms län. Vi är verksamma inom den sociala barn-och ungdomsvården. Vi erbjuder krisinsatser och utredningar i dygnsvård såväl som öppenvård, jour- och familjehemsverksamhet, behandling i öppenvård, skola med behandling för låg- och mellanstadiebarn samt familjerådgivning. Vi driver också gruppboenden för barn och ungdomar som kommer ensamma till Sverige.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN
Familjeforum AB i Lund
Forsa Riks
Förbundet Adoptionscentrum
Högskolan i Gävle
Högskolan i Jönköping
Institutionen för Socialt arbete, Göteborgs universitet
Institutionen för Socialt arbete, Umeå universitet
IOGT-NTO
Socialhögskolan, Lunds Universitet
Socialhögskolan, Stockholms Universitet
Stiftelsen Stora Sköndal, Ersta Sköndal Högskola
Stockholms Stadsmission